KVKK Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri doğrultusunda usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Bu aydınlatma metni, kanununun 10. maddesi ile, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DGMOS tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenir

DGMOS kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar için toplar ve işler.

 • İş ortağı/tedarikçi/ziyaretçi/çalışan/müşteri ilişkilerini kurabilmek.
 • İletişime yönelik idari operasyonları yapabilmek.
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi geliştirmek.
 • Ürün, uygulama ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satışını yapabilmek.
 • Ticari faaliyetimizi eksiksiz ve aksatmadan sürdürebilmek.
 • Tedarikçi, ziyaretçi, çalışan, müşteri portföyümüzü yönetmek.
 • Her türlü araçla iletişim kurmak.
 • Reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.
 • Site ziyaretçilerimizi analiz etmek ve arşivlemek.
 • Uygulama geliştirmek ve yönetmek.
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için yedekleme yapmak.

Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla, ilgili kişilerin paylaştığı kişisel veriler DG Regtech Sürdürülebilirlik Yazılım AŞ ve Group şirketlerine, çözüm ortaklarına, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacı ile resmi merci ve kurumlara aktarmaktadır. Tarafınızca sağlanan kişisel veriler, yukarıda belirlenmiş olan amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, yurt içi ve yurt dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı, sözlü ya da elektronik olarak toplanmakta, fiziksel ortamda veya karma olarak her iki şekilde de saklanabilmektedir. Saklandıkları ortama yetkisiz erişimin engellenmesi, kaybolmaması, çalınmaması ve zarar görmemesi için gerekli olan teknik ve idari tedbirler dgmos.com tarafından alınmaktadır. 

Kişisel verileriniz yasal saklama süreleri boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde silinme veya anonim hale getirilerek şirketimizin veri tabanından çıkartılacaktır.  Yasal saklama süresi belirtilmemiş olan verileriniz işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve işlenir. dgmos.com tarafından toplanan veya işlenen diğer kişisel bilgi verileri, kanunun 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerin anonim hale getirilmesini talep etmek amacıyla, [email protected] adresine yazılı olarak talebinizi paylaşabilirsiniz.